De Constitutiones sanctimonialium ordinis Sancti Augustini Capituli Windeshemensis bestaan uit vijf hoofdonderdelen.

Na een proloog volgt het eerste deel, dat in twee hoofdstukken enige zaken aangaande de organisatie van het kapittel behandelt, speciaal over de rechtspositie van de vrouwenkloosters.

Het tweede deel bespreekt in elk hoofdstukken de taken van even zoveel belangrijke functionarissen. 

In deel drie wordt in 23 hoofdstukken een groot aantal zaken aangaande het gemeenschappelijk kloosterleven geregeld, lopend van toelatingseisen voor nieuw aankomenden via een strafcodex tot een reglement voor enige belangrijke gezamenlijke bijeenkomsten, zoals het schuldkapittel. 

Het vierde deel behandelt het leven van de conversinnen in zeven kapittels. 

Tenslotte kennen de Constitutiones monialium een aanhangsel waarin enkele teksten van diverse aard zijn opgenomen: een hoofdstuk over de verhouding tussen rector en zusters (CM 5.1), de nieuwe redactie van het hoofdstuk over het stilzwijgen (CM 2.5) en twee pauselijke bullen over het leven in vrouwengemeenschappen in algemene zin (de laatste twee zijn in de editie-Van Dijk niet opgenomen).

 Edities:   Gallée, J.H., 'Middeleeuwse kloosterregels, I De regel der Windesheimsche vrouwenkloosters', in: Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis 5 (1895), 250-332

Dijk, R.Th.M. van, De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559. Bijdrage tot de institutionele geschiedenis van het Kapittel van Windesheim. 2 dln. Nijmegen, 1986, MS III-1 en III-2, diss. Nijmegen

 

 Bron: W.F. Scheepsma, Deemoed en devotie, Prometheus, Amsterdam 1997