Naam klooster: Domus vallis beatae Mariae, O.L. Vrouw ten Walle